Semisynthetic là gì ?

Synthetic based là gì ?

Nhớt Exciter