Nhớt bán tổng hợp (semisynthetic) là dầu nhớt được pha chế từ dầu gốc khoáng nhóm I và dầu gốc khoáng xử lý hydroracking, nhóm III, có các đặc tính hoá lý được cải thiện hơn nhiều so với dầu gốc khoáng đồng thời vẫn giữ được giá thành sản phẩm ở mức hợp lý.